Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 5001-2007
(21)  Číslo žiadosti  5001-2007 
(22)  Dátum podania žiadosti  12.01.2007 
(11)  Číslo osvedčenia  45 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  NOVARTIS AG; Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Substituované 3,5-difenyl-1,2,4-triazoly, ich použitie ako liečiv chelatujúcich kovy a spôsob ich prípravy 
(68)  Číslo základného patentu  284319 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Deferasirox 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  05.04.2007 
   Dátum udelenia osvedčenia  22.08.2007 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/06/356/001EU/1/06/356/002EU/1/06/356/003EU/1/06/356/004EU/1/06/356/005EU/1/06/356/006 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  31.08.2006 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/06/356/001, EU/1/06/356/002, EU/1/06/356/003, EU/1/06/356/004, EU/1/06/356/005, EU/1/06/356/006 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  31.08.2006 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  25.06.2017 
   Minimálna platnosť do  25.06.2021 
   Maximálna platnosť do  28.02.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 05.04.2007 04/2007 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 06.09.2007 09/2007 FG4A
3 Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá alebo dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín 03.10.2016 10/2016 TX4A
4 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 05.11.2019 11/2019 NC9A
5 Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 02.06.2020 06/2020 ND9A
 
PDO 5001-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 01.06.2017 1 995,50 EUR
2 51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 28.05.2018 2 1 327,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 30.05.2019 3 1 659,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 4. rok 28.05.2020 4 1 991,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 5001-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 12.01.2007 Typ Doručené
1a Plná moc 12.01.2007 Typ Doručené
1b Doplnenie materiálov 12.01.2007 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 22.01.2007 Typ Platba
3 pokyn na zverejnenie PDO 29.01.2007 Typ Interné listy
4 pokyn na udelenie 18.04.2007 Typ Interné listy
5 rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 20.07.2007 Typ Odoslané
6 E oznámenie o zaslaní dodatkového ochranného osvedčenia 27.08.2007 Typ Odoslané
7 20 Poplatok za návrh na zrušenie alebo zmenu DOO 21.03.2016 Typ Platba
8 Žiadosť inde neuvedená 15.03.2016 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 15.03.2016 Typ Doručené
9 menovanie, zvolanie komisie 06.04.2016 Typ Interné listy
10 referát pre odbornú komisiu 06.04.2016 Typ Interné listy
11 protokol o rokovaní komisie 06.04.2016 Typ Interné listy
12 protokol o hlasovaní komisie 06.04.2016 Typ Interné listy
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.05.2016 Typ Doručené
13a Plná moc 11.05.2016 Typ Doručené
14 14 za zmenu zástupcu 17.05.2016 Typ Platba
15 oznámenie o zápise zmeny 19.05.2016 Typ Odoslané
16 výzva na doplnenie návrhu na neplatnosť / zrušenie / zmenu 26.05.2016 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 20.06.2016 Typ Doručené
17a Plná moc 20.06.2016 Typ Doručené
18 rozhodnutie o úprave doby platnosti / zmene DOO 15.07.2016 Typ Odoslané
19 vyhláška pre vestník - úprava doby platnosti / zmena 23.08.2016 Typ Interné listy
20 Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 29.05.2018 Typ Doručené
20a Plná moc 29.05.2018 Typ Doručené
20b Sprievodný list 29.05.2018 Typ Doručené
20c Sprievodný list 29.05.2018 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 29.05.2018 Typ Doručené
20e Príloha inde neuvedená 29.05.2018 Typ Doručené
20f Príloha inde neuvedená 29.05.2018 Typ Doručené
20g Príloha inde neuvedená 29.05.2018 Typ Doručené
20h Príloha inde neuvedená 29.05.2018 Typ Doručené
20i Príloha inde neuvedená 29.05.2018 Typ Doručené
20j Príloha inde neuvedená 29.05.2018 Typ Doručené
21 Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 31.05.2018 Typ Doručené
21a Plná moc 31.05.2018 Typ Doručené
21b Sprievodný list 31.05.2018 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 31.05.2018 Typ Doručené
22 36 Poplatok za predĺženie doby platnosti DOO 06.06.2018 Typ Platba
23 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 01.10.2019 Typ Interné listy
24 pokyn na zverejnenie žiadosti o predĺženie doby platnosti DOO 01.10.2019 Typ Interné listy
25 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 05.05.2020 Typ Interné listy
26 pokyn na predĺženie platnosti DOO 05.05.2020 Typ Interné listy
27 dodatok k DOO 18.05.2020 Typ Odoslané
PDO 5001-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.05.2016 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku