Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 50002-2020
(21)  Číslo žiadosti  50002-2020 
(22)  Dátum podania žiadosti  09.01.2020 
(11)  Číslo osvedčenia   
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  Novartis Pharma AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Antagonistické protilátky proti heterológnym IL-17A/F polypeptidom 
(68)  Číslo základného patentu  E32179 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Ixekizumab vo všetkých formách chránených základným patentom 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  03.03.2020 
   Dátum udelenia osvedčenia   
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/15/1085/001EU/1/15/1085/002EU/1/15/1085/003EU/1/15/1085/004EU/1/15/1085/005EU/1/15/1085/006 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  28.04.2016 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/15/1085/001, EU/1/15/1085/002, EU/1/15/1085/003, EU/1/15/1085/004, EU/1/15/1085/005, EU/1/15/1085/006 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  28.04.2016 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
   Stav  v konaní - zverejnená žiadosť 
   Právny stav osvedčenia   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od   
   Minimálna platnosť do  03.06.2024 
   Maximálna platnosť do  03.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 03.03.2020 03/2020 BA9A
2 Prevody a prechody práv na žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 27.01.2021 02/2021 GB9A
 
PDO 50002-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 50002-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 09.01.2020 Typ Doručené
1a Údaje o účinnej látke lieku 09.01.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 09.01.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 09.01.2020 Typ Doručené
1d Doplnenie materiálov 09.01.2020 Typ Doručené
1e Doplnenie materiálov 09.01.2020 Typ Doručené
1f Doplnenie materiálov 09.01.2020 Typ Doručené
1g Doplnenie materiálov 09.01.2020 Typ Doručené
1h Doplnenie materiálov 09.01.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 21.01.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 30.01.2020 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie PDO 30.01.2020 Typ Interné listy
5 Žiadosť o zápis prevodu 14.12.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.12.2020 Typ Doručené
5b Doklad o prevode 14.12.2020 Typ Doručené
5c Plná moc 14.12.2020 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2020 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.01.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na udelenie 11.10.2021 Typ Interné listy
9 rozhodnutie o udelení DOO 14.10.2021 Typ Odoslané
PDO 50002-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 15.01.2021 Novartis Pharma AG Genentech, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku