Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ

PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PDO 1-2010
(21)  Číslo žiadosti  1-2010 
(22)  Dátum podania žiadosti  12.03.2010 
(11)  Číslo osvedčenia  88 
(71/73)  Žiadateľ (-ia) / majiteľ (-ia)  SHIRE INTERNATIONAL GMBH; Zahlerweg 10, CH-6300 Zug; CH 
(54)  Názov vynálezu základného patentu  Benzamid, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom 
(68)  Číslo základného patentu  283499 
(95)  Výrobok chránený základným patentom  Prukaloprid 
   Typ  liečivo 
(97)  Dátum zverejnenia žiadosti  09.08.2010 
   Dátum udelenia osvedčenia  12.01.2011 
(92)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  EU/1/09/581/001EU/1/09/581/002 
(92)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike  15.10.2009 
(93)  Číslo prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU/1/09/581/001, EU/1/09/581/002 
(93)  Krajina prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  EU 
(93)  Dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve  15.10.2009 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
   Stav  udelené osvedčenie 
   Právny stav osvedčenia  platné 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Zmena, zrušenie, zánik, neplatnosť osvedčenia   
   Platnosť od  17.11.2015 
   Minimálna platnosť do  17.11.2020 
   Maximálna platnosť do  17.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 09.08.2010 08/2010 BA9A
2 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 04.02.2011 02/2011 FG4A
3 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 04.03.2011 03/2011 TC4A
4 Zmeny adries majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 03.11.2015 11/2015 TE4A
5 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 02.07.2019 07/2019 PC4A
6 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 04.02.2020 02/2020 NC9A
7 Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 02.04.2020 04/2020 ND9A
 
PDO 1-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 1. rok 02.11.2015 1 995,50 EUR
2 51 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 2. rok 02.11.2016 2 1 327,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 3. rok 19.10.2017 3 1 659,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 4. rok 23.10.2018 4 1 991,50 EUR
5 54 udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za 5. rok 22.10.2019 5 2 323,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PDO 1-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 12.03.2010 Typ Doručené
1a Doplnenie údajov 12.03.2010 Typ Doručené
1b Plná moc 12.03.2010 Typ Doručené
2 08 Poplatok za udelenie DOO 22.03.2010 Typ Platba
3 správa o prieskume - formálne nedostatky 27.04.2010 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 24.05.2010 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením 08.06.2010 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PDO 08.06.2010 Typ Interné listy
7 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 08.11.2010 Typ Interné listy
8 pokyn na udelenie 08.11.2010 Typ Interné listy
9 rozhodnutie o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 09.12.2010 Typ Odoslané
10 oznámenie o zaslaní DOO 24.01.2011 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 24.01.2011 Typ Doručené
11a Plná moc 24.01.2011 Typ Doručené
12 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Platba
13 oznámenie o zápise zmeny 11.02.2011 Typ Odoslané
14 Výpoveď plnej moci 14.07.2015 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.07.2015 Typ Doručené
15a Plná moc 28.07.2015 Typ Doručené
16 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 Typ Platba
17 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.07.2015 Typ Doručené
17a Plná moc 29.07.2015 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 09.10.2015 Typ Odoslané
19 oznámenie o zápise zmeny 09.10.2015 Typ Odoslané
20 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 05.02.2019 Typ Doručené
20a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20e Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20f Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20g Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20h Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20i Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20j Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20k Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20l Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20m Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20n Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20o Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20p Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
20q Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis prevodu 04.02.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 04.02.2019 Typ Doručené
22 Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 05.02.2019 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
22b Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
22c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
22d Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
22e Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
22f Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
23 36 Poplatok za predĺženie doby platnosti DOO 08.02.2019 Typ Platba
24 39 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 08.02.2019 Typ Platba
25 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2019 Typ Platba
26 Doplnenie materiálov 14.02.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 14.02.2019 Typ Doručené
26b Doklad o prevode 14.02.2019 Typ Doručené
26c Osvedčovacia doložka 14.02.2019 Typ Doručené
27 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 05.03.2019 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 09.05.2019 Typ Doručené
28a Sprievodný list 09.05.2019 Typ Doručené
28b Plná moc 09.05.2019 Typ Doručené
29 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 19.06.2019 Typ Odoslané
31 oznámenie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu 03.07.2019 Typ Odoslané
32 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.09.2019 Typ Doručené
32a Sprievodný list 04.09.2019 Typ Doručené
33 Odpoveď na správu úradu 08.11.2019 Typ Doručené
33a Sprievodný list 08.11.2019 Typ Doručené
33b Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
33c Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
33d Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
33e Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
33f Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
33g Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
33h Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
33i Príloha inde neuvedená 08.11.2019 Typ Doručené
34 rozhodnutie o žiadosti o uvedenie do predošlého stavu (vyhovenie) 17.12.2019 Typ Odoslané
36 pokyn na zverejnenie žiadosti o predĺženie doby platnosti DOO 19.12.2019 Typ Interné listy
37 Doplnenie materiálov 19.02.2020 Typ Doručené
37a Sprievodný list 19.02.2020 Typ Doručené
37b Príloha inde neuvedená 19.02.2020 Typ Doručené
38 záznam o vykonaní prieskumu po zverejnení 04.03.2020 Typ Interné listy
39 pokyn na predĺženie platnosti DOO 04.03.2020 Typ Interné listy
40 dodatok k DOO 23.03.2020 Typ Odoslané
PDO 1-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.02.2011 Shire-Movetis N.V. Movetis N.V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.10.2015 Beleščák Ladislav, Ing., Beleščák & Partneri, Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2015 Shire-Movetis N.V. Shire-Movetis N.V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.10.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
5 Prevod majiteľa 17.06.2019 SHIRE INTERNATIONAL GMBH Shire-Movetis N.V.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 17.06.2019 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku