Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 89-2003
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  26784 
(15)  Dátum zápisu  12.12.2003 
(21)  Číslo prihlášky  89-2003 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2003 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   12.12.2003 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  25/01.01 
(54)  Názov dizajnu  Tvárnica 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PORFIX - pórobetón, a. s.; 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Peteja Miroslav, Ing.; Narcisová 20, 971 01 Prievidza; SK;
Havala Jozef; Novomeského 1320/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  SLOVAKIAPATENT, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.05.2028 
   Maximálna platnosť do  20.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 03.02.2004 2/2004 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 07.10.2008 10/2008 ND4Q
3 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.02.2013 2/2013 ND4Q
4 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 05.02.2018 2/2018 ND4Q
5 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 29.03.2023 6/2023 ND4Q
 
PD 89-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 27.05.2003 1 400,00 SKK
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D v dodatočnej lehote 14.07.2008 6 000,00 SKK
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 11.12.2012 200,00 EUR
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 29.12.2017 230,00 EUR
Poplatok za 4. predĺženie platnosti dizajnu 06.03.2023 330,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 89-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Prehlásenie 20.05.2003 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na dizajn 20.05.2003 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 20.05.2003 Typ Doručené
Opis 20.05.2003 Typ Doručené
Zoznam dizajnov 20.05.2003 Typ Doručené
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 20.05.2003 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 02.06.2003 Typ Platba
pokyn na zápis PD 28.11.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 04.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 20.05.2008 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D 12.06.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie platnosti D po lehote 09.07.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.07.2008 Typ Doručené
23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D v dodatočnej lehote 16.07.2008 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 13.08.2008 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti D) 20.08.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.09.2010 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2010 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.10.2010 Typ Odoslané
Odpoveď na správu / výzvu úradu 24.11.2010 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.12.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 28.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti D 13.12.2012 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 19.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 3. raz o päť rokov) 29.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie žiadosti 29.12.2017 Typ Doručené
32 Poplatok za 3. predĺženie platnosti D 03.01.2018 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 09.01.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 22.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 4. raz o päť rokov) 06.03.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 06.03.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.03.2023 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 13.03.2023 Typ Odoslané
PD 89-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2010 SLOVAKIAPATENT, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku