Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PD 80-2012
(11)  Číslo zapísaného dizajnu  27935 
(15)  Dátum zápisu  20.05.2013 
(21)  Číslo prihlášky  80-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2012 
(28)  Počet dizajnov 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(45)  Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu verejnosti   20.05.2013 
(46)  Dátum uplynutia odkladu zverejnenia   
(51)  Medzinárodné triedenie dizajnov  25/01.07 
(54)  Názov dizajnu  Tvárnica 
(55) Vyobrazenie dizajnu
Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie


Vyobrazenie
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EKODIEL, s.r.o.; Horné Ozorovce 18, Bánovce nad Bebravou 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Halás Marián; Partizánska 261/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  SLOVAKIAPATENT, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
   Stav  zapísaný dizajn 
   Právny stav zapísaného dizajnu  platný 
   Výmaz zapísaného dizajnu   
   Čiastočný výmaz zapísaného dizajnu   
   Zánik zapísaného dizajnu   
   Zriadenie záložného práva na zapísaný dizajn  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2027 
   Maximálna platnosť do  17.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané dizajny 02.07.2013 7/2013 FG4Q
2 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 04.01.2018 1/2018 ND4Q
3 Zmeny adries 21.12.2022 24/2022 TE4Q
4 Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 21.12.2022 24/2022 ND4Q
 
PD 80-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 29.01.2013 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.04.2013 20,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 05.12.2017 50,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti dizajnu 25.11.2022 130,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PD 80-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 17.12.2012 Typ Doručené
Podanie prihlášky ostatnými prihlasovateľmi 18.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.12.2012 Typ Doručené
Určenie výrobku 18.12.2012 Typ Doručené
Vyobrazenie dizajnu 18.12.2012 Typ Doručené
Zoznam dizajnov 18.12.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PD 21.01.2013 Typ Odoslané
41 Poplatok za podanie jednoduchej prihlášky dizajnu iným prihlasovateľom (mi) 31.01.2013 Typ Platba
Plná moc 04.02.2013 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2013 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.04.2013 Typ Odoslané
pokyn na zápis PD 17.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise D do registra 24.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 1. raz o päť rokov) 20.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie žiadosti 20.11.2017 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti D 07.12.2017 Typ Platba
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 11.12.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu dizajnu 20.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (po 2. raz o päť rokov) 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti D (1. až 4. krát) 06.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 06.12.2022 Typ Odoslané
PD 80-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.12.2022 EKODIEL, s.r.o. EKODIEL, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku